Pretenzijų nagrinėjimas

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialo klientų pretenzijų nagrinėjimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiose OP Corporate Bank plc Lietuvos filialo klientų pretenzijų nagrinėjimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma Klientų Pretenzijų dėl Banko suteiktų Finansinių paslaugų ar Finansinių paslaugų, dėl kurių Klientas kreipėsi į Banką, tačiau jos nebuvo suteiktos, taip pat Banko atsakymo į minėtas Pretenzijas tvarka.

1.2. Jei Bankui ir Klientui nepavyksta derybų būdu išspręsti kylančių ginčų dėl Finansinių paslaugų, kuriomis pasinaudojo Klientas ar dėl kurių kreipėsi į Banką, bet jos buvo nesuteiktos, Klientas turi teisę pateikti Bankui Pretenziją.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos

Bankas – tai OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, identifikavimo kodas 302535257, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuvos Respublika, įregistruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Banko el. pašto adresas: info@opbank.lt

Klientas – tai juridinis asmuo arba verslininkas, kuriam Bankas teikia Finansines paslaugas pagal tarpusavio sutartį ar kuris kreipiasi į Banką dėl Finansinių paslaugų suteikimo.

Pretenzija – tai Kliento išreikštas nepasitenkinimas Bankui dėl pastarojo veikimo ar neveikimo, įskaitant nepasitenkinimą dėl Banko Klientui suteiktų Finansinių paslaugų ir (arba) Finansinių paslaugų, dėl kurių Klientas kreipėsi į Banką bet jos buvo nesuteiktos, ir/ar su tuo susijęs Kliento prašymas ar reikalavimas Banko atžvilgiu.

Finansinė paslauga – tai Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme nurodytos finansinės paslaugos, kurias Bankas teikia Klientui ar dėl kurių Klientas į jį kreipiasi.

Kitos sąvokos šiose Taisyklėse vartojamos ta pačia reikšme kaip Banko paslaugų teikimo bendrosiose sąlygose, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse aiškiai numatyta kitaip.

3. Bendrieji su Klientų Pretenzijų teikimu susiję reikalavimai

3.1. Pretenzija turi būti pateikta:

a) raštu ir pasirašyta asmeniškai Kliento (verslininko) ar Kliento (verslininko ar juridinio asmens) atstovo – fizinio asmens, kurio asmens tapatybė nustatyta pagal Bankui priimtiną asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pretenzija teikiama asmeniškai Bankui pastarojo patalpose arba siunčiant registruotu paštu Banko buveinės adresu;

arba

b) elektroniniu paštu Banko elektroninio pašto adresu info@opbank.lt, pasirašyta Kliento (verslininko) arba Kliento (verslininko ar juridinio asmens) atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris atitinka Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatas;

arba

c) naudojantis Internetine bankininkyste pagal su Banku sudarytą elektroninių paslaugų sutartį, siunčiant pranešimu Bankui per Internetinę bankininkystę (žr. skiltį „Paštas/Siųsti žinutę“).

Tuo atveju, jei Pretenziją Kliento vardu teikia Kliento atstovas, kartu su Pretenzija Bankui turi būti pateikti Kliento atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose tokių dokumentų formai ir turiniui nustatytus reikalavimus.

3.2. Rašytinė Pretenzija laikoma priimta nuo gavimo Banke dienos, išskyrus atvejus, kai Banko ir Kliento sudarytoje sutartyje nustatyta kitaip. Pretenzija, gauta elektroniniu paštu arba per Internetinę bankininkystę laikoma gauta jos išsiuntimo dieną. Bankas registruoja Pretenzijas tuoj pat, kai jas gauna.

3.3. Atsakymas į Kliento Pretenziją pateikiamas tokiu pačiu būdu, kokiu buvo gauta Pretenzija, nebent pateikdamas Pretenziją Klientas nurodo kitaip. Paštu siunčiamas atsakymas yra siunčiamas registruota pašto siunta.

3.4. Bankas turi teisę nepriimti Pretenzijos, parengtos ne lietuvių kalba. Banko atsakymas į Pretenziją rengiamas lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai Banko ir Kliento sudarytoje sutartyje nustatyta kitaip.

3.5. Kliento teikiamoje rašytinėje Pretenzijoje turi būti nurodomi šie duomenys:

3.5.1. pareiškėjo (verslininko) duomenys: Kliento vardas, pavardė, asmens kodas (jo nesant – gimimo data), kontaktinis adresas, telefono numeris ir kiti susisiekimo būdai (el. pašto adresas ar kt.);

3.5.2. pareiškėjo (juridinio asmens) duomenys: Kliento pavadinimas, identifikavimo kodas, kontaktinis adresas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė, teisinis atstovavimo pagrindas, telefono numeris ir kiti susisiekimo būdai (el. paštas ar kt.);

3.5.3. Pretenzijos apibūdinimas: detali informacija apie Kliento nurodytą Finansinę paslaugą, Pretenzijos pateikimo priežastys, nepasitenkinimas ir/arba prašymas ar reikalavimas Banko atžvilgiu.

3.6. Kartu su Pretenzija Bankui būtina pateikti šiuos dokumentus:

3.6.1. ginčijamos Finansinės paslaugos sutarties kopiją;

3.6.2. kitų Kliento Pretenzijoje nurodytų dokumentų kopijas.

3.7. Jei Kliento pateiktoje rašytinėje Pretenzijoje nenurodyti išsamūs šių Taisyklių 3.5. ir/ar 3.6. punktuose išvardyti duomenys, Bankas per 10 (dešimt) dienų parengia atsakymą Klientui, kuriame nurodoma, kokių duomenų trūksta, ir nustatomas trūkumų pašalinimo terminas. Klientui nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, Bankas turi teisę palikti Pretenziją nenagrinėtą.

4. Pretenzijų nagrinėjimas ir atsakymo rengimas

4.1. Bankas stengiasi išnagrinėti pateiktas Pretenzijas per kiek įmanoma trumpesnį laiką.

4.2. Bankas atsako į Kliento pateiktą Pretenziją per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Pretenzijos gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Banko ir Kliento sudarytoje Finansinių paslaugų sutartyje nustatyta kitaip. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Bankas negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, Bankas pateikia Klientui negalutinį atsakymą nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas yra ne ilgesnis nei 35 (trisdešimt penkios) darbo dienos nuo Pretenzijos gavimo dienos. Bankas klientų skundus nagrinėja neatlygintinai.

4.3. Jei Pretenzijai išnagrinėti ir atsakymui parengti reikia daugiau laiko, nei numatyta Taisyklėse, Bankas Pretenziją išnagrinėja ir atsakymą Klientui pateikia maksimaliu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytu terminu.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Klientas, kurio netenkina Banko atsakymas į jo Pretenziją turi teisę perduoti savo ginčą su Banku nagrinėti Lietuvos Respublikos teismui.

5.2. Taisyklės parengtos lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimams tarp Taisyklių teksto lietuvių ir anglų kalbomis, vadovaujamasi tekstu lietuvių kalba.

Pretenzijų nagrinėjimo taisyklės atnaujintos nuo 2022-06-06.

Susisiekite su mumis

+370 5 2472075
info@opbank.lt
Konstitucijos pr. 29,
4 aukštas, Vilnius